سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
بعثه مقام معظم رهبری 
زباندان 
1383/01/15 
ادامه دارد 
علمی و تبلیغی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
عضو هئیت علمی 
 
 
علمی- پژوهشی 
همکاری 
معاونت پژوهش جامعه الزهراء(س)-حوزه علمیه خواهران 
مدیر دوره تربیت مدرس رشته علوم قرآنی 
1389/07/10 
 
علمی- آموزشی 
تدریس 
جامعة الزهراء (س) 
مدرس 
1379/07/02 
1386/07/01 
متون عربی،علوم قرآنی،زبان قرآن 
تدریس 
مرکز جهانی (مدرسه حجتیه) 
مدرس 
1385/07/01 
1386/07/01 
علوم قرآنی 
تدریس 
مدرسه علمیه معصومیه خواهران 
مدرس 
1386/07/01 
1387/07/01 
زبان قرآن 
تدریس 
دانشگاه علوم و معارف قرآنی 
مدرس 
1386/07/03 
1387/07/01 
مبانی و روش ترجمه قرآن 
تدریس 
دانشکده اصول دین 
مدرس 
 
 
اصول و مقدمات تفسیر 
تدریس 
جامعه الزهراء 
مدرس 
 
 
روش تحقیق در علوم قرآنی 
تدریس 
دانشگاه علوم و معارف قرآنی 
مدرس 
 
 
زبان تخصصی 
تدریس 
دانشگاه علوم و معارف قرآنی 
مدرس 
1386/07/01 
ادامه دارد 
مفردات قرآن کریم 
تدریس 
جامعه الزهراء 
مدرس 
 
 
اصول فقه(حلقات شهید صدر) 
تدریس 
جامعه الزهراء 
مدرس 
 
 
درایه الحدیث 
تدریس 
جامعه الزهراء 
مدرس 
 
ادامه دارد 
زبان قرآن 
تدریس 
جامعه الزهراء 
مدرس 
 
 
آشنایی با متون عربی معاصر 
تدریس 
دانشگاه معارف و علوم قرآنی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تفسیر موضوعی 
تدریس 
دانشگاه علوم قرآنی قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
محکم و متشابه در قرآن 
تدریس 
حوزه علمیه آموزش مجازی خواهران 
مدرس 
1388/07/04 
ادامه دارد 
علوم قرآنی 3- زبان قرآن 
تدریس 
حوزه علمیه آموزش مجازی خواهران 
مدرس 
1388/07/04 
ادامه دارد 
مبانی ترجمه 
تدریس 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی( ره) 
مدرس 
1289/11/25 
 
غریب القرآن 
تدریس 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
مدرس 
1392/06/16 
ادامه دارد 
زبان تخصصی 
تدریس 
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 
مدرس 
1392/06/23 
ادامه دارد 
روش پژوهش در علوم قرآنی 
تدریس 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
مدرس 
1392/07/13 
ادامه دارد 
زبان عربی معاصر 
تدریس 
جامعه الزهرا(س) 
مدرس 
1393/07/14 
ادامه دارد 
فقه اللغه 
تدریس 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
مدرس 
1392/07/01 
ادامه دارد 
تفسیرموضوعی 
تدریس 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
مدرس 
1393/07/01 
ادامه دارد 
روش تحقیق در علوم قرآنی 
همکاری 
مؤسسه امام خمینی(ره) 
کارورزی تحقیق 
1383/07/01 
1385/07/02 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه امام خمینی (ره) 
کارورزی ترجمه متون تخصصی انگلیسی محور قرآن 
1383/07/01 
1385/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
جامعة الزهراء(س) 
نظارت بر ترجمه متون 
1383/07/01 
1384/07/02 
علمی،اجرائی 
همکاری 
جامعه الزهراء 
مدیریت دوره تربیت مدرس(علوم قرآنی) 
 
 
علمی- پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه علوم قرآنی قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تفسیر موضوعی