تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
سطح 4 
 
 
 
 
لیسانس 
1382 
معارف اسلامی و علوم قرانی 
موسسه امام خمینی(ره) 
 
فوق لیسانس 
1386 
علوم قرانی 
موسسه امام خمینی(ره) 
 
دکترا 
1391 
فلسفه تفسیر 
قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
18.75