موفقیت و راهکارهای آن از منظر قرآن
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه معارف و علوم قرآنی
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : محبوبه محمدرضاخانی
چکیده: یکی از مسایل مهم و ضروری برای انسان، اگاهی از راهکارهای رسیدن به موفقیت است. از انجایی که در مورد این موضوع تاکنون پژوهش مستقلی در این مورد انجام نگرفته است؛ بنابراین در این پژوهش راهکارهای قرانی رسیدن به موفقیت و مبانی ان بررسی شده است. انسان با شناخت خداوند به عنوان سرچشمه موفقیت¬ها سعی می¬کند خود را به این منبع متصل کند. این اتصال و رابطه در زندگی و امور او تاثیر می¬گذارد و به او ارامش می¬بخشد. با شناخت خود، درصدد شکوفا کردن استعدادهایش برمی-اید تا در امورش موفق گردد. با شناخت مسیر و راهنمایان ان، راه خود را برای رسیدن به موفقیت کوتاه¬تر می¬کند و گرفتار بیراهه¬ها نمی¬شود و با شناخت معاد و اعتقاد به ان، می¬فهمد تلاشش برای رسیدن به موفقیت بیهوده نخواهد بود. بر اساس مبانی یاد شده، می توان راهکارها یی را در سه قسم عملی - عبادی، نظری و عملی ارایه داد. انسان با عمل به راهکارهای ارایه شده، می¬تواند به موفقیتی که شایسته ان است، دست یابد