غفلت ونتایج آن از دیدگاه قرآن و روایات
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : محمد سعید آل بوغبیش