صلح از دیدگاه قرآن
61 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه علوم و معارف قرآنی
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : معصومه رسولی