بررسی و نقد دیدگاه و روش بنت الشاطئ در عدم ترادف در قرآن کریم
44 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : سیدرسول سجادی نسب