بررسی تطبیقی مفردات از مجمع البیان
51 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه معارف و علوم قرآنی قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : امیر عباس فیضی
مجمع البیان؛ مبانی واژه شناسی