معناشناسی واژه هدایت در قرآن کریم
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: علوم و معارف قرآنی
نام استاد/نام دانشجو : سمیه ابراهیمی
معناشناسی، هدایت، زمینه و..