مبانی تفسیری امام صادق(ع)
51 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: علوم و معارف قرآنی
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : احمدزاده
مبانی، تفسیر، امام صادق(ع)