معناشناسی واژه عفو در قرآن کریم
78 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
نام استاد/نام دانشجو : راضیه مشک مسجدی
معناشناسی عفو