ارائه الگویی شایسته از اهداف، محتوا و تناسب سوره ها به ترتیب نزول
55 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : لیلا یزدان پرست
هدف سوره ها، تناسب، ترتیب نزول، محتوای سوره ها