آسیب شناسی برخی ترجمه های معاصر از قرآن
37 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
نام استاد/نام دانشجو : فاطمه افسری
آسیب شناسی مبنایی و روشی