بررسی قواعد تفسیری در تفسیر نمونه
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: علوم و معارف قرآنی قم
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : فاطمه احمدی نژاد
قواعد تفسیری، تفسیر نمونه