معناشناسی عسر و یسر در قرآن
204 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: علوم و معارف قرآنی
نام استاد/نام دانشجو : سمیرا باقیات اصفهانی
قرآن کریم به زبان عربی مبین نازل شده و یکی از بهترین راهها برای درک معانی و مفاهیم واژه های قرآن، استفاده از روشهای معنا شناسی و تعیین حوزه های معنایی انهاست. از جمله واژگان محوری که در آیات متعددی از قرآن با مشتقات مختلفی به کار رفته، دو واژه متقابل عسر و یسر می باشد.آنچه اهمیّت بررسی این دو مفهوم را دو چندان می نماید، آن است که هرچند موضوع عسر و یسر و مسائل پیرامون آن، از دیرباز در فقه اسلامی مطرح بوده و دانشمندان بسیاری در این باب قلم زده اند، اما پیرامون معناشناسی و حوزه معنایی این واژه ها، پژوهش مستقلی از منظر قرآن انجام نگرفته است. از این رو معنا شناسی دقیق این واژگان، می تواند سهم بسزایی در فهم درست معارف دینی و در نهایت نقش عمده ای در استنباط احکام شرعی پیرامون عسر و یسر داشته باشد.