بررسی و نقد دیدگاه نمادین انگاری زبان قرآن
100 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
نام استاد/نام دانشجو : سلیمه مقدم
زبان نمادین، زبان قرآن