جری و تطبیق و نقش آن در تفسیر قرآن
70 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه خواهران
نام استاد/نام دانشجو : واعظ حسینی