حقیقت قلب و کارکرهای آن از منظر قرآن
54 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه الزهراء(س)
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : سمیه نادران
یکی از مسائل مهم در معارف دینی ، موضوع « قلب در قرآن » است . خودشناسی، مقدمه خداشناسی است و بزرگ ترین گام در خودشناسی، شناخت حقیقت قلب و کارکرد آن می باشد. چون معتبرترین منبع اسلامی قرآن است، لذا پی بردن به دیدگاه قرآن در باره حقیقت قلب و کارکرد آن اثر ویژه ای دارد. منظور از قلب در کاربرد قرآنی همان «نفس و روح» می باشد. درباره حقیقت معنای قلب در قرآن مفسرّان دیدگاه های گوناگونی دارند. پس از بررسی آیات قرآن روشن می شود که در آیات قرآن ویژگی هایی به قلب نسبت داده شده است. از جمله: کوری دل، قساوت، نرمی دل ، خشوع ، رأفت و ... و گاه گناه کردن هم کار قلب دانسته شده است. این نشان می دهد این صفات با قلب مادّی مناسبت ندارد. لذا قلب در قرآن به معنای نفس و روح است. از سوی دیگر ، کارکردهایی در دو نوع ادراکات و احساسات برای قلب بیان شده است که ادراکات با واژه هایی مانند : تعقّل ، تدبّر ، تفقّه در آیات الهی آمده است و بیان می دارد که اگر قلبی سالم باشد عمل ادراک و فهمیدن را به خوبی انجام می دهد . احساسات قلبی هم، گاه از نوع مثبت و گاه از نوع منفی جلوه می کند، که خود دارای حالات گوناگون می باشد. یکی از راه های رسیدن به سعادت توجه به قلب وهدایت آن در مسیر تحصیل کمال است که ، آشنایی با کارکردهای قلب و با کنترل آن که همان کنترل نفس و روح است طی این مسیر فراهم می گردد.