ترجمه مدخل امام حسن(ع) از دایره المعارف
50 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: داور
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : دانشگاه علوم و معارف قرآنی