مدار ا و قاطعیت از دیدگاه قرآن
51 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه علوم و معارف قرآنی قم
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : زهرا لطفی