مبانی و روش تفسیری منهج الصادقین
60 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه معارف و علوم قرآنی
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : منیره اشراقی آرانی