بررسی سنت امداد در قرآن
34 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه معارف و علوم قرآنی
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : مصطفی احمد پور