امی بودن پیامبر(ص) و بررسی و نقد شبهات آن
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : اسمعلی بهاری